Den naiva framstegstron

Norberg
/
Om vi tar på oss globala och historiska glasögon blir det tydligt att mänsklighetens lott just nu förbättras i rasande fart - och att det tycks vara ihållande. Norberg, som är en klyftig debattör med hjärtat på rätta stället har förstås alldeles rätt i detta. Men trots de stora och oförnekliga framstegen är behovet av en radikal och djuplodande samhällskritik större än någonsin

Framtidens rättspolitik #6: Rättsliga utvecklingslinjer

Jude_Exhibit17LadyJustice_48x60
/
I detta sista inlägg om framtidens rättspolitik kommer jag att presentera några övergripande och specifika områden på rättsområdet som bör vidareutvecklas för att stödja övergången till ett hållbart samhälle

Framtidens rättspolitik #5: En medborgerlig, lyssnande polis

1150115_957373
/
Poliskåren måste utveckla kunskaper som tillåter polisen att vara mer vänlig, socialt kompetent och medborgerlig. Poliser behöver utrustas med ett mer helhetligt socialt och kriminologiskt tänkande, ett starkare samhälls- engagemang och en motsvarande, mer socialt orienterad, arbetsbeskrivning

Framtidens rättspolitik #4: Cannabis och prostitution

inceptionism-neural-network-deep-dream-art-561__605
/
I samband med diskussionen om fram- tidens rättspolitik bör några svåra, bitvis infekterade, juridiska frågeställningar diskuteras: cannabis och prostitution. Här bör rättspolitiken syfta till att bemöta den sociala verkligheten i dess befintliga tillstånd och se till hur de bästa möjliga konsekvenserna kan uppnås för individ och samhälle

Framtidens rättspolitik #3: Det restorativa rättssystemet

445578_1200_0_0_218_3972_2234_2
/
Restorativ rättvisa bygger på utvecklande av nya kompetenser genom hela rättssystemet. Här presenteras några idéer kring hur ett mer restorativt rättssystem kan se ut. Om den restorativa rättvisan ska byggas måste ett rättssystem utvecklas som i sin helhet fungerar annorlunda än dagen

Framtidens rättspolitik #2: Utveckla rättskulturen

medlov
/
Juridik och rättvisa är inte ett abstrakt system. Det är något levande, organiskt, som genomsyrar hela samhället, även ute i vardagen. Det är vidare i denna vardag som våra uppfattningar om rätt och fel, hur man bör handla, egentligen föds och utvecklas. Att skapa ett intelligentare rättssamhälle handlar därför även om att se helhetsbilden: hur rätten är en del av samhället i övrigt

Framtidens rättspolitik #1: Den restorativa rättvisan

Faith47-Lady-Justice-2
/
Vi bör arbeta för att skapa ett rättssys- tem som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten betyder att vi ser hur brottslighet förebyggs men också att stödet till brottsoffer, vittnen och dömda utvecklas. Vi fokuserar mindre på vems fel det var, mindre på straff, och mer på att genom rättsapparaten avhjälpa olika komplexa problem i samhället

12 forslag til et nyt økonomisk system

110218_egypt_art_328
/
Her præsenteres nogle konkrete forslag til et nyt økonomisk system som er nødvendige for omstillingen til et bæredygtigt samfund. Alle bør de læses som dele af en helhed hvori de enkelte forslag forstærker hinanden og er gensidigt afhængige

Metamodern politisk filosofi #8: Transnationell demokrati

Global-connections
/
Transnationalism är en vidareutveckling, och delvis ersättare, av det internationella tänkandet som till stor del bygger på mellanstatligt samarbete allena. Transnationalism strävar efter att överskrida det mellanstatliga samarbetet genom att på olika sätt skapa nya möjligheter till samarbete över gränserna som båda går under och över den statliga nivån

Metamodern politisk filosofi #7: Transpersonlig politik

1067408-700x300
/
Det transpersonliga perspektivet innebär att individer anses vara komplexa varelser med många olika egenskaper på samma gång, och att människor återskapar sig själva och varandra på djupet. Detta innebär att ingen individ eller grupp kan dömas för samhällets problem, och att lösningar på sociala problem är ofta belägna vid skärningspunkten mellan människans inre och dess många relationer

Metamodern politisk filosofi #6: Transpartiell politik

within_the_mist___pong_18_by_batjorge-d8kquix
/
Inget politiskt parti har helt rätt, och inget politiskt parti har helt fel. De bär alla på små nycklar, små delar av sanningen. Det finns ingen ond politisk rörelse och ingen rörelse som representerar det goda. Det finns bara processer, förändringar, växelspel, dynamiker, som alla skapar gott, men som också alltid skapar nya problem och lidanden

Metamodern politisk filosofi #5: Individuation och integration

IndividuationIntegration-svenska
/
All metamodern politik bör utgå ifrån insikten om individuation och integration. Detta innebär att man tar hänsyn till den nivå där människor är i deras personliga utveckling i relation till var samhället befinner sig i övrigt. Att utveckla samhället är därför en balans mellan främlingskap och förtryck, individ och kollektiv, individuation och integration

Metamodern politisk filosofi #4: Nivåer av frihet

1024px-Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple
/
Enligt amerikanska Freedom House har länder som Sverige, USA och Tyskland nådd den högsta möjliga nivån av frihet som finns, men kan det vara sant? Finns det inga frihetsnivåer som går utöver "1" på Freedom House's skala? Och om det finns, hur skulle dessa nivåer kunde se ut?

Metamodern politisk filosofi #3: Nivåer av komplexitet i politiken

complexity (1)
/
Utvecklingen av samhället leder till en alltmer komplex verklighet där de olika delarna av tillvaron påverkar varandra på sätt som blir allt svårare att förutse. För att kunna hantera detta krävs flexiblare samhällen där fler människor tänker, förhåller sig och agerar utifrån en högre nivå av komplexitet

Metamodern politisk filosofi #2: Djup i politiken

EnviroPicture
/
Detta är del två i en serie om den politiska metamodernismens filosofiska grundaxiomen. Graden av djup i förhållandet till vår omgivning och djupet av människors världsbild eller förståelse av verkligheten är avgörande för vilken typ av politik som förs och vilka resultat som kan uppnås i praktiken

Metamodern politisk filosofi #1: Solidaritet med alla kännande varelser

Verdenscentrisme2-svenska
/
Detta är del ett i en serie av åtta om den politiska metamodernismens filosofiska grunden/grundaxiomer. Detta inlägg handlar om det fundamentala axiomet för all metamodern politik: Solidaritet med alla kännande varelser

Hvad er lykkens økonomi?

economics-july-main-art-large-580
/
Når vi retter blikket indad mod menneskets oplevelser og følelser findes det vi kalder for lykkens økonomi. Lykkens økonomi er kunsten at husholde med vores tid og opmærksomhed på en måde, som maksimerer lykken og minimerer lidelsen, på bæredygtige måder, socialt såvel som miljømæssigt. Det er et værktøj til at beskrive hvad økonomien gør og hvad den bør gøre

Fremtidens kreative økonomi

Portrait_Floor4
/
Vi ser at samfundet i højere grad end tidligere præges af nogle postmaterielle værdier, som i stor udstrækning deles af medlemmerne i den nye kreative klasse, som besidder en stor mængde kulturel kapital, hvilket giver dem en fordel, og evner til at skabe en grundlæggende forvandling af samfundet. Alt dette er med til at præge økonomien i en mere kreativ retning

Vad är sanningens mångfald?

Collective Intelligence
/
Världen är aldrig så enkel att en person har hela sanningen. Det finns många olika sanningar, vissa djupare och mer allmänna än andra, men alla innehållande någon del av verkligheten. Detta kallas för erkännandet av sanningens mångfald

Vor tids flerdimensionelle klassesamfund

Pyramid
/
Denne klasseanalyse baseres på syv sociale klasser, set ud fra fire indbyrdes afhængige dimensioner af lighed, og udgør et væsentligt brud med industri- samfundets klasseforståelse. Her efter- stræbes en klasseanalyse der er bedre tilpasset dagens samfund, økonomi og menneskeskæbner

”Politiska allergier”, att röra sig bortom höger och vänster

a5dc846a6ce591875702654bad3ca7db
/
Är något sant bara för att vi känner att det är så? I det här inlägget kommer vi att se närmare på våra politiska allergier och se hur dessa kan hjälpa oss att röra oss bortom vänster/höger-skalan och nå en djupare politisk förståelse

En kritisk tilgang til den økonomiske vækst

planet-pollution-overdevelopment-overpopulation-overshoot-13
/
Det siger sig selv at den materielle vækst ikke kan fortsætte ud i det uendelige på en planet med endelige resurser. Problemet er at vi i dag måler økonomisk vækst i materielle termer og ikke tager højde for de sociale og miljømæssige konsekvenser

Hur engageras människor i politiken?

shutterstock-couch-potato
/
Många av oss har erfarenheter, engagemang och intelligens som vi gärna vill använda för att bidra till att förbättra samhället, men tyvärr är det väldigt få av oss som engagerar oss politiskt. Detta beror på några strukturella förändringar som partipolitiken inte ännu anpassats efter

En kritisk tilgang til arbejdets rationalitet

1280px-Adolf_Friedrich_Erdmann_von_Menzel_021
/
Politikken og samfundet bør optimere ikke bare mængden udført arbejde, ej heller mængden kapital, og ej heller produktionsvolumen, men derimod kvaliteten af det udførte arbejdets effekter på menneskers liv, samt hvordan dette kan gå til på en bæredygtig måde

Att odla den kollektiva intelligensen

birds_vortex_800x450
/
För att utveckla samhället måste vi öka den kollektiva intelligensen. Dvs. bli bättre på att lyssna på varandra och ingå i en konstruktiv dialog för att lösa de problem vi står inför. Här presenteras en kort introduktion av begreppet och dess mekanismer, samt hur vi kan bli bättre på att utnyttja denna resur

Klodens nye økonomiske virkelighed

world-map-abstract-paint-michael-tompsett
/
Verdens økonomiske tilstand er midt i en dramatisk transformation som kommer til at forandre hele måden vi indretter vores samfund på. Her præsenteres tre afgørende faktorer for denne forandring og hvordan de påvirker økonomien

Nästa nivå av samhällsvisioner

stages-of-change
/
Bör vi glömma alla utopiska visioner? Jag tror inte att det vore klokt, att vi faktiskt inte har råd att sluta drömma. Det befintliga samhället är i akut behov av förändring, och endast vi själva kan skapa sådan förändring

Postmaterialismen er over os

zero1
/
En af de mest markante forandringer i disse år er at et voksende antal mennesker i stigende grad har værdier der går udover det materielle og det som umiddelbart kan måles og vejes. Vi ser en generel samfundsudvikling hvor mennesker i højere grad end tidligere værdsætter og retter en større andel af deres tid og opmærksomhed mod aktiviteter som ikke kun giver et afkast i kroner og øre

Är samhället färdigutvecklat?

the_evolution_of_man
/
Önskar vi att framtidens samhälle i stora drag ska likna dagens? Eller finns det möjligheter att utveckla samhället så att det fungerar på ett annorlunda sätt? Är visioner om framtiden någonting som förnuftiga medborgare bör ägna sin tid och uppmärksamhet åt? - Det handlar inte om att ha orealistiska förväntningar. Det handlar om att ta livets möjligheter på allvar. Vad kan vi uppnå tillsammans?

Ingen ”game denial”, please!

cosmic-chess-twenty-six-store
/
Game denial” er et begreb man anvender når man ignorerer eller ønsker bort visse ubehagelige sociale sandheder vedrørende menneskelige relationer, og i sine handlingsforslag udgår fra det blotte ønske om at verden og menneskene fungerede på en anden måde

Alternativet og den kulturelle kapitals revolution

Loveisintheair
/
Dette er et uddrag fra Alternativets bog Love is in the Air som Metamoderna bidrog med. Bogen udkom på Alternativets nystartede forlag på initiativ af kunstneren Jacob Fuglsang. Metamodernas tekst handler om hvor- ledes Alternativet har lykkes så vel gennem at alliere sig med stærke krea- tive og kulturelle kræfter i samfundet

Danmarks humanitære forsvar, et militær for en ny tid

070078-3baf8d4a-e3fa-11e4-8c35-8b3a57800124
/
At vi ikke har lykkes særlig godt med at udbrede demokrati og sikkerhed med de seneste mange års militæroperationer beror ikke på at militær indgriben i sig selv er en dårlig idé, men på at den ikke kan stå alene og at vi behøver mere end militærfaglig kundskab for at få en positiv udvikling i gang

Flygtningekrisen i et transnationalt perspektiv

TheUniversalDeclarationOfHumanRights
/
Det Danmark, og det Europa, vi kender, kommer ikke tilbage. Verden har forandret sig. Vi lever i en transnational virkelighed om vi vil det eller ej, en tid hvor nationalstaten ikke kan løse mange af de store problemer såsom flygtninge- krisen. Dette er en uddybning af et tv-interview i DR2 Dagen hvor jeg var gæst

Ny publikation: Metamoderne politik, i teori og praksis

Publikation ikon
/
Godt nytår! Vi indleder 2016 her på Metamoderna med at publicere en sammenfatning af en række indlæg der udkom i tidsperioden fra 4. september til 23. december 2015. I dette dokument præsenteres en redegørelse for en metamoderne politisk filosofi og hvordan en sådan kunne tage sig ud i praksis. Dette er en positiv vision for samfundet og et bud på hvordan vi kunne tænke nyt og anderledes vedrørende politikken og samfundet

Fremtidens politikområder #5: Emancipationspolitik – at befri mennesket i dybden

ben-heine-pencil-vs-camera-57-art-imagination-vs-reality-drawing-vs-photography-20111
/
Emancipationspolitikken går ud på at se til at individet føler sig så frit som muligt og at oplevelsen af undertrykkelse i alle livets områder mindske

Fremtidens politikområder #4: Eksistenspolitik – at gribe dybere ind i menneskets udvikling

the-fountain
/
Mange samfundsproblemer har årsager og forklaringer på dybere niveauer end vi normalt forestiller os. Vi behøver derfor en aktiv og bevidst eksistenspolitik fordi menneskers dybe psykologiske forhold til livet er et område som er tæt forbundet med snart sagt hele livets og samfundets spørgsmål

Fremtidens politikområder #3: Fællesskabspolitik – at forbedre kvaliteten af vores relationer

tooker_subway_2
/
Kvaliteten af vores menneskelige relationer er afgørende for hvor godt vi trives i hverdagen og hvordan vi klarer os gennem livet. I betragtning af det, ville det så ikke være på sin plads med en aktiv og bevidst udformet fællesskabspolitik til at forbedre kvaliteten af de menneskelige relationer i hele samfundet?

Fremtidens politikområder #2: Demokratiserings politik – at udvikle medborgerskabet

6477240-til-nf-f-grundloven-1945-til-kd
/
Diskussionen om hvorvidt demokratiet kunne fungere anderledes og bedre end i dag er ret begrænset. Dette kan synes meget mærkeligt eftersom vi så gør vi den stiltiende antagelse at vi har den bedst mulige form for demokrati i Danmark i dag. Men kan det nu være rigtigt?

Fremtidens politikområder #1: Politikkens nye ansigter

image
/
Her til sidst inden årets udgang vil vi præsentere en række nye politikområder som vi her Metamoderna anser som nogle af fremtidens nye, og afgørende, politikområder. Disse binder sammen, og er det praktiske resultat af, det seneste års tids skriverier her på redaktionen. Vi håber de kan være med til at inspirere og skabe debat

Lykkens økonomi #8: En ny økonomisk tankegang for en bæredygtig udvikling

bra bild
/
Lykkens økonomi udskifter selvfølgelig ikke den materielle økonomi – den udgør kun et supplement. Lykkens økonomi handler om at husholde med hele strømmen af menneskelige handlinger, på en bæredygtig måde, som fremmer størst mulig tilfredshed for alle. Om hvordan vi disponerer vores fælles tid og opmærksomhed – og resultaterne af det

Lykkens økonomi #7: Hvordan kan hverdagens spil forandres?

spirit-animal5
/
Vi kan omfordele lykke og lidelse i samfundet ved at gøre hverdagens spil så åbent, transparent og retfærdigt som muligt. Det er ved at ændre spillets regler som vi kan gøre livet blidere, mere tilgivende og mindre styret af frygt

Lykkens økonomi #6: Hvordan kan vi gøre samfundet mere lige og retfærdigt?

mural2_
/
Klassekløfter – hvad kan vi gøre for at overvinde dem? Hvordan kan vi gøre fordelingen af lykke og lidelse mere lige? Næsten alle oplever en vis grad af lykke i livet – og alle er vi nødt til at gå gennem en vis del lidelse. Men ofte ser vi at nogle af os lader til at lide langt mere end andre, at nogle af os taber i hverdagens spil, og at de svageste og mest udsatte rammes allerhårdest. Skal det være sådan?

Lykkens økonomi #5: Hvordan skaber vi en virkelig fri økonomi?

happiness_is_relative_by_ktsimage-deviant art
/
Hvad er økonomisk frihed? Mange gange når der tales om en "fri økonomi" menes der et marked med så lidt regulering og statslige indgreb som muligt. Men ifølge et lykkeøkonomisk perspektiv er definitionen af en "fri" økonomi, en økonomi med så lidt mangelstyret adfærd som muligt

Lykkens økonomi #4: Hvad er økonomisk samudvikling?

Økonomisk samudvikling fb
/
Indenfor lykkens økonomi modsvarer den økonomiske samudvikling ”væksten” i den materielle økonomi. Den økonomiske samudvikling handler om at gøre samfundet rigere på lykke og livsglæde, at effektivisere lykkens økonomi på en bæredygtig måde

The Limits of Economic Inquiry

skogsperspektiv
/
To know what is useful to a dog, one must study dog-nature. This nature itself cannot be deduced from the principle of utility. Applying this to Man, he that would criticize all human acts, movements, relations etc., by the principle of utility, must first deal with human nature in general, and then with human nature as modified in each historical epoch. Bentham makes short work of it. With the driest naïveté, he takes the modern shopkeeper, especially the English shopkeeper, as the normal man

Lykkens økonomi #3: Økonomiens menneskelige drivkræfter

55
/
Hvad er økonomien egentlig? Økonomien er ikke en upersonlig maskine langt væk fra os. Vi skaber den på ny hver dag ved at stræbe, ønske og begære. Økonomien skabes af vores viljer, af hvad vi vil have og opnå i livet – og hvordan vi og vores jord kan opfylde disse behov

Lykkens økonomi #2: Balance mellem indre og ydre udvikling

6.Landau
/
Hvordan udvikler vi vores behov, perso- nligheder og de hverdagssammenhænge vi lever, konsumerer og arbejder i? Lykke og lidelse kan forklares både af den ydre virkelighed omkring os og af hvordan vi selv oplever denne virkelighed, derfor har vi brug for et økonomisk system som understøtter både ydre og indre udvikling

Revolutions of Cultural Capital

image006
/
The world hardly noticed when the Danish party The Alternative snuck their way into parliament with almost 5% of the votes, less than two years after its founding was announced. And why should the world notice such menial, peripheral affairs in the quiet corners of the world? Because this event reveals a certain greater cultural pattern that come to affect the world at large

Lykkens økonomi #1: Næste niveau af økonomi for en bæredygtig udvikling

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
/
Lykke er noget svært definerbart og dif- fust noget. Ikke desto mindre har vi et stigende behov for at forstå hvad lykke og lidelse er, ikke mindst politisk. Lykkens økonomi handler om at hus- holde med hele strømmen af menneske- lige handlinger, på en bæredygtig måde, som fremmer størst mulig tilfredshed

Kan det lyttende samfund redde velfærden?

Bonheur_Matisse
/
Kan det lyttende samfund redde velfærden? Er det rimeligt at udvide velfærden i en tid hvor den eksisterende velfærd er truet? Der findes jo en hård international konkurrence om både jobs og investeringer. Ville det ikke være mere realistisk at bruge alle kræfter på at redde den velfærd vi nu engang har?

Næste niveau af velfærd: Det lyttende samfund

Goldenes-Zeitalter-1530-2
/
Hvordan ser næste niveau af velfærd ud? Muligvis et velfærdssamfund der berører flere aspekter af livet, som støtter mennesker både i vores egen personlige udvikling og i vores forhold til hinanden, dette, fremtidens velfærdssamfund, kalder vi her for det lyttende samfund

Metamoderne politisk filosofi #8: Transnational demokrati

Global-connections
/
Transnationalismen er en videreudvikling, og til dels en erstatning, af den internationale tankegang som i stor udstrækning baserer sig på mellemstatsligt samarbejde alene. Transnationalisme bestræber sig på at overskride det mellemstatslige gennem at på forskellige måder skabe nye samarbejdsmuligheder på tværs af landegrænserne som både går under og over det statslige niveau

Metamoderne politisk filosofi #7: Transpersonlig politik

1067408-700x300
/
Transpersonlige perspektiver betyder at individer betragtes som komplekse væsener med mange forskellige egenskaber på en og samme tid, og at folk omskaber sig selv og hinanden i dybden. Det betyder at ingen person eller gruppe kan dømmes for samfundets problemer, og løsningerne på sociale problemer ofte ligger i skæringspunktet mellem menneskets indre og dets mange relationer

Metamoderne politisk filosofi #6: Transpartiel politik

within_the_mist___pong_18_by_batjorge-d8kquix
/
Intet politisk parti har helt ret, og intet politisk parti er helt forkert. De bærer alle på små dele af sandheden. Der findes ingen ond politisk bevægelse, og ingen bevægelse der repræsenterer alt det gode. Der findes kun processer, forandringer, interaktioner, dynamik- ker, som alle skaber noget godt, men som også altid skaber nye problemer og lidelser

Metamoderne politisk filosofi #5: Individuation og integration

IndividuationIntegration
/
Al metamoderne politik bør udgå fra indsigten om individuation og integra- tion. Dette betyder at man tager hensyn til det niveau hvor mennesker er i deres personlige udvikling i forhold til hvor samfundet befinder sig. At udvikle fællesskabet er derfor en balancegang mellem fremmedgørelse og undertrykkelse, individ og kollektiv, individuation og integration

Metamoderne politisk filosofi #4: Niveauer af frihed

A-9457-KW-1024x821
/
Ifølge amerikanske Freedom House har Danmark opnået det højeste mulige niveau af frihed, men kan det nu være rigtigt? Findes der ingen frihedsniveauer som går udover en 1’er på Freedom House’s skala? Og hvis der er, hvordan skulle disse niveauer så kunne se ud?

Metamoderne politisk filosofi #3: Niveauer af kompleksitet

complexity (1)
/
Udviklingen fører til en stadig mere kompleks virkelighed hvor forskellige dele af tilværelsen påvirker hinanden på måder der hele tiden bliver vanskeligere at forudsige. For at håndtere dette kræves et mere fleksibelt samfund hvor flere mennesker tænker, forholder sig til og handler i overensstemmelse med et højere niveau af kompleksitet

Metamoderne politisk filosofi #2: Dybde i politikken

EnviroPicture
/
Dette er del to i en serie om den politiske metamodernismes filosofiske funda- ment/grundaxiomer. Her præsenteres idéen at politik grundlæggende handler om at sammen udøve skabende kontrol over os selv og vores omgivelser, og at menneskers verdenssyn eller forståelse af virkeligheden derfor er afgørende for den form for politik der føres og hvilke resultater som kan opnås i praksis,

Political Metamodernism 103: Beyond All Conventions

Trump 103
/
The presidential candidacy of Donald Trump is opposed by smart, empathetic persons on both sides of the political aisle. And indeed, while Donald Trump now has a surprisingly reasonable chance of becoming President, the Donald on no account should be the leader of the free world

Political Metamodernism 102: Beyond the Irreconcilable

150227_DonaldTrump
/
Donald Trump is Americas best example of a "both/and" politician—someone who is, for instance, both authentic and insincere simultaneously. Understand- ing Trumpism, and American politics in a post-Trump environment, therefore requires that we appreciate the differen- ce between "both/and", "both/neither", and "either/or" cultural discourse

Metamoderne politisk filosofi #1: Solidaritet med alle følende væsener

Verdenscentrisme2
/
Dette er første del i en serie på otte om den politiske metamodernismes filoso- fiske fundament/grundaxiomer. Dette indlæg handler om det grundlæggende axiom for al metamoderne politik: Solidaritet med alle følende væsener

DAN: Hvad er ”sandhedens mangfoldighed”?

Collective Intelligence
/
Verden aldrig er så simpel at en enkel person sidder inde med hele sandheden. Der findes mange forskellige sandheder, visse dog dybere og mere almengyldige end andre, men alle indeholder de en del af virkeligheden. Denne anerkendelse kaldes for ”sandhedens mangfoldighed”

DAN: “Politiske allergier” og hvordan vi går udover højre/venstre-skalaen

a5dc846a6ce591875702654bad3ca7db
/
Er noget rigtigt bare fordi vi føler at det er det? I dette indlæg kigger vi nærmere på vores politiske allergier og ser hvordan indsigten om disse kan hjælpe os med at bevæge os væk fra højre/venstre skalaen og nå en dybere politisk forståelse

DAN: Hvordan engagerer vi mennesker politisk?

shutterstock-couch-potato
/
Mange af os har erfaringer, talenter og et engagement som vi gerne vil bidrage med for at forbedre samfundet, men desværre er det de færreste af os som tager skridtet fuldt ud og engagerer sig politisk. Det findes der en række årsager til

Political Metamodernism 101: Beyond Postmodern Incoherence

Donald Trump with Monstersb
/
Understanding Trumpism in 2015 requires, first, understanding meta-modern scholarship from the final decades of the twentieth century. Here we investigate the definition and context for “metamodernism” to distinguish our present "historical and cultural phase" from the previous epoch popularly known as "postmodernism"

Political Metamodernism 101: Donald Trump and “Semi-Anti-Establishmentarianism”

Trump and Republican Party Sign
/
Trump inspires in those who listen to his political speeches a paradoxical but sublime combination of ire, awe, and—most importantly—a crippling inability to deeply feel the weight of anything the man says…

DAN: Sådan kultiverer vi den kollektive intelligens

birds_vortex_800x450
/
For at udvikle samfundet bliver vi nødt til at øge den kollektive intelligens. Dvs. blive bedre til at lytte til hinanden og indgå i en konstruktiv dialog for derved at løse de problemer vi står overfor. Her præsenteres en kort introduktion af begrebet og dets mekanismer, samt hvordan vi kan blive bedre til at udnytte denne resurse

DAN: Næste niveau af samfundsvisioner skaber vi sammen

stages-of-change
/
Vores samfund har udvikledes i flere stadier. Så bør vi tro på at vi nået til endestationen for al samfundsudvikling med det moderne demokrati? I dette indlæg præsenteres en kort gennemgang af de idéer som har ledt frem til det samfund vi har i dag, og et mulig bud på hvilke som vil præge fremtiden

DAN: Er vores samfund færdigudviklet?

the_evolution_of_man
/
Ønsker vi at fremtidens samfund grundlæggende skal ligne det vi har i dag? Eller er der muligheder for at udvikle samfundet så det fungerer på en anden måde? Er visioner for fremtiden noget fornuftige medborgere bør bruge deres tid og opmærksomhed på? - Det handler ikke om at have urealistiske forventninger. Det handler om at tage livets muligheder alvorligt og spørge hvad vi kan vi opnå sammen?

Situating Zavarzadean Metamodernism, #6: Transcendence of the Dialectical in Zavarzadean Metamodernism

Image Part 6
/
This outline confirms Zavarzadean metamodernism—both literary and cultural—not only as a new paradigm but also one which contemporary metamodernists have continued to explore in their own writing

Situating Zavarzadean Metamodernism, #5: Reading Frederic Jameson Against Mas’ud Zavarzadeh

Image Part 5b
/
In the fifth of six ruminations on recent developments in metamodernism, I address the reading of Jameson that seems to animate the outlier meta- modernism of Vermeulen and van den Akker

Situating Zavarzadean Metamodernism, #4: What Zavarzadean Metamodernism Is and Is Not

Image Part 4b
/
A fourth of six ruminations on recent developments in metamodernism, rebutting misperceptions of Zavarzadean metamodernism and attempting to remedy these by close-reading Zavarzadeh’s seminal text

Situating Zavarzadean Metamodernism, #3: Developing a Guiding Metaphor for the Metamodern

Image Part 3
/
This is the third of six ruminations on recent developments in meta- modernism. It addresses a recent essay on the topic by cultural theorists Vermeulen and van den Akker

Situating Zavarzadean Metamodernism, #2: Metamodernism Across the Disciplines

Image Part 2
/
In contrasting metamodernism to previous cultural paradigms, I insist that the failure to account metamodernism a “movement” is at the heart of an error that now threatens ongoing metamodern research

Situating Zavarzadean Metamodernism, #1: What Is Metamodernism?

Image Part 1
/
This is the first of six ruminations on recent developments in meta- modernism. It addresses the question of whether and how metamodernists can come to an agreement on the basic principles of the philosophy by developing a rudimentary outline for metamodernism

NEWS: Seth Abramson new writer on Metamoderna

MM post
/
Today we have the pleasure of announcing the admission of a new writer to the pages of Metamoderna. Seth Abramson is an experienced and skilled writer, whom we are glad to see the literary contributions of and accordingly wish to warmly welcome to Metamoderna!

DAN: Alternativet og det nye politiske landskab

nyskala2
/
I dette indlæg vil jeg redegøre for et nyt mønster som er opstået i dansk politik, en ny orden som med DF og Å viser at tiden er løbet fra den gamle højre/venstre-skala. Denne vil jeg komplettere med en ny dimension og kort præsentere hvordan de forskellige partier forholder sig til hinanden

DAN: Alt for svag borgerlig kritik af Alternativet

Altkritik.ai
/
En gennemgang af den borgerlige kritik mod Alternativet. Heri påpeges en del mangler og argumentatoriske fejlslutninger i kritikken af Alternativet i de borgerlige avismedier, som dels peger på at man har misforstået hvad partiet egentlig går ud på, dels at man ikke helt evner at rette det tunge skyts mod det lille nye grønne støtteparti til rød blok

New Publication (DAN): An Alternative Community policy

Publikation ikon
/
I anledning af folketingsvalget 2015 udgiver Metamoderna i dag en rapport om fællesskabspolitk. Et politikområde som kan hjælpe os med at finde nye svar på integrationsproblematikken, og med at udvikle et nyt vi i en globaliseret tidsalder

DAN: Dagens store historie: ingen forskel mellem rød og blå blok

ff815629cc924a2d9683f6db031bd5cb_thorning
/
Det er bemærkelsesværdigt, men også tidstypisk, at dagens store historie er at økonomerne anser det uden betydning hvem af de to store blokke der vinder regeringsmagten. Men hvis det ikke har nogen økonomisk betydning, hvad handler valget så om? Hvad er forskellen mellem den ene eller anden regering?

SWE: Svar till Kajsa Ekis Ekman om prostitutionsforskning

ekis ekman
/
Kajsa Ekis Ekman skriver i tidningen Etc att ett EU:s forskningsprojekt har blivit "kuppat av prostitutionslobbyn". Hon avser alltså ett forskningsprojekt på 300 000 € som mina kollegor jobbar på. Detta är ett påstående utan grund

DAN: Selvfølgelig er en 30 timers arbejdsuge realistisk

126906931-20150313-085435-A
/
Hvis vi er villige til at gå lidt ned i løn er det selvfølgelig fuldt ud realistisk at sænke arbejdstiden. Ikke på en gang, og ikke nødvendigvis for alle. Men hvis det er det vi vil, så er det ikke umuligt at flere arbejdede mindre inden for en overskuelig fremtid uden at samfundet bryder sammen

DAN: At udkonkurrere kapitalismen

1984applead_620_020113
/
Hvis vi ønsker at fjerne kapitalismen kan vi kun gøre det hvis vi har et overlegent alternativ. Et alternativ som alene bygger på etiske skel, og kun kan bede pænt om at kapitalismen giver op, kommer ikke til at lykkes. Den kreative økonomi fungerer i forhold til helt nye spilleregler og kan derfor udkonkurrere kapitalismen – helt uden at spørge om lov eller henvise til etik alene

DAN: At ændre de indre drivkræfter for lykkens økonomi

185643726_XS
/
Hvad er de indre drivkræfter for lykkens økonomi? Og hvordan udvikler vi økonomiens menneskelige drivkræfter? En opfordring til at vi begynder en samtale om hvordan vi går videre til næste niveau af økonomisk samudvikling

SWE: Kraftuttrycket. Det är inte Åsa Romson som borde skämmas

romson-asa
/
Detta är inte ett inlägg i invandringsfrågan (som diskuterats tidigare). Detta är ett inlägg om vår samtids debattklimat. När Åsa Romson sa att Europa inte borde göra Europa till ett nytt Auschwitz menade hon inte att förringa förintelsen utan att understryka allvaret i dagens migrationspolitiska situation. I ett välfungerande debattklimat skulle folk förstå detta och lämna saken därhän

DAN: Lykkens økonomi – en mere konkret økonomiforståelse

happy-clientjpg
/
I forbindelse med Alternativets ambition om et nyt vækstbegreb er lykkens økonomi et muligt værktøj at koble diskussionen op på. Lykkens økonomi er en måde at måle effekterne af vores økonomiske aktiviteter på som er nærmere den reelle virkelighed end dagens klassiske instrumenter

New Publication (DAN): An alternative for progressive economic policy

Publikation ikon
/
Metamoderna is back with a new report, this time an intricate analysis of the new economic engine of the information society

SWE: När världskartan plötsligt stannade

10615516_847074952030499_482528481007751512_n
/
Vi tänker sällan över det men vi befinner oss egentligen i en unik situation i världshistorien. Kartan har slutat att ritas om. Fram till helt nyligen har i princip samtliga länders territoriella gränser ständigt fluktuerat, flyttats, ritats om. Länder har gått i krig med varandra, skrivit fredsavtal, kohandlat, utpressat, erövrat, kollapsat, koloniserat

Secular Karma, Spiritual Reason

beautiful-mosque-ceiling-51__880
/
Is there such a thing as Karmic law? What goes around comes around, huh? Or does it? Everybody gets what they deserve in the end. Or do they? Or how about this one: Does being a good person ultimately count for more than being powerful and successful? Is the world a fair place, a cosmic order of morality?

Concerning the Complexities of Political Opinion – A Five Dimensional Model

beautiful-mosque-ceiling-56__880
/
There are reasons for political opinions, different orders of causation. People hold opinions because. These different orders constitute separate but interconnected logics of causation that can all be, and have been, studied as their own separate fields of inquiry. These different kinds of because can be described and related to one another. I propose here to present a list of these different orders and some of their most important interrelations, as far as my theorizing can take me at this point

Another Kind of Freedom

relative-freedom
/
Political freedom is a scale from seven to one, where seven is North Korea and one is the US, France or Sweden. At least according to the Washington based NGO Freedom House www.freedomhouse.org. Here’s the deal: There is one score for political rights and one for civil liberties. And when a country gets to one in both scores – it is free. But is that all there is to it? Is that the endpoint of human freedom?

DAN: Skat på copyright og patent

copyright
/
Copyright og patenter har en aftagende marginal nytte. Dets oprindelige formål var at gavne fremskridtet, ikke for at tage hensyn til virksomheders særinteresser. Ikke desto mindre tilbyder stater gratis denne service til store virksomheder på bekostning af almennytten. Her præsenteres et forslag om at indføre skat på copyright og patent

SWE: Lagen, makten och solidariteten

freedom-2
/
Om all offentlig makt utgår ifrån folket, har vi också sagt att alla som inte tillhör detta folk bör sakna all offentlig makt. Beroende på hur ”folket” definieras blir detta exkluderande på olika sätt. Det är en kanske praktiskt nödvändig men i grunden godtycklig gränsdragning mellan folket och icke-folket. Till icke-folket hör förstås utlänningar, djur, natur och framtida generationer

You’re not metamodern before you understand this. Part 2: Proto-Synthesis

MM bred logo grøntrans
/
This is the second post regarding the major objectives of metamodernism. The first, on the political stance of Game Change, was a political follow-up on the post ‘5 things that make you metamodern’. This post will introduce the major underlying philosophical concept behind the metamodern project: Proto-Synthesi

SWE: Nivåer av komplexitet i politiken

/
Det gäller att odla samhällets förmåga till spontan självorganisering genom att utgå ifrån en högre nivå av komplext politiskt tänkande. Ett sådant tänkande främjar en ny nivå av politiska frågor som tar hänsyn till människors olika upplevda verkligheter och dessas inbördes förhållanden. Jag vill här presentera fem förslag till nivåer av politisk tanke och handling

You’re not metamodern before you understand this. Part 1: Game Change

MM bred logo svarttrans
/
The purpose is to present the two major objectives of the metamodern project, politically and philosophically. This post, part one, introduces the underlying political thinking behind metamodernism. We call it Game Change. Failing to understand this principle leads to very serious mistakes; such failure transmutes glowing idealism into murder most foul

DAN: Welcome to the Real World!

riskær vs. nordqvist morpheus
/
Nu får Alternativet sin første store, rigtige ”shit-test”. Nu når politik, valgkamp og magtspil er på vej, har Klaus Riskær meldt sig under fanerne – og desuden forårsaget lidt skænderi og spektakel i TV. Shit-testen handler ikke om den økonomiske politik. Og det handler heller ikke om valgresultater eller idealer. Det handler derimod om den demokratiske kultur man forsøger at skabe og udvikle

DAN: Derfor bør Riskær ikke stille op for Alternativet

Klaus-Riskær-Pedersen
/
Der er nok få som ikke har lagt mærke til at Klaus Riskær har valgt at stille op for Alternativet. Han har uden tvivl meget at bidrage med. Jeg mener dog at lade ham stille op til folketinget ville være et strategisk uklogt træk. Her præsenteres fire årsager til hvorfor

DAN: 0% i skat og borgerløn!

freedom
/
I dette indlæg vil jeg fremføre et forslag om at vi helt afskaffer skatten på arbejde og indfører ubetinget basisindkomst(!) Dette lyder måske fuldstændigt vanvittigt, men givet nok tid er det både realistisk, det mest retfærdige og det økonomisk mest effektive system

DAN: Sådan indfører vi ubetinget basisindkomst

s05b
/
I et tidligere blogindlæg skrev jeg om at basisindkomst ikke bare burde være et spørgsmål om for eller imod, men at vi i stedet bør diskutere hvordan vi først udvikler et samfund og en kultur som går udover lønarbejdersamfundet. Her præsenteres et forslag til hvordan vi gradvist indfører ubetinget basisindkomst

NEWS: The Alternative eligible for Danish national elections

Alt post
/
It has now been confirmed that The Alternative has collected enough signatures to be eligible for the coming national elections in Denmark. The party needed 20.260 signatures and now has 20.748, more than enough to run for election

Sex. Politics. Politics. Sex.

121106_ROIPHE_SweetToothMannequin_jpg_CROP_rectangle3-large
/
What would be a sane, pragmatic and holistic approach to gender equality in society? I would argue that we have three fundamental aspects of the gender-sex-equality-identity-relationship-reproduction complex (for short: the gender-political complex). Yes, these things are intrinsically linked to one another and can be treated as one single gender-political complex

DAN: 5 risikoer for at Alternativet mislykkes

BagvendtLogo_L_1000x825_72dpi_RGB
/
I dette indlæg vil jeg præsentere fem risikoer for at Alternativet mislykkes. Det er baseret på tendenser som allerede kan observeres i dag, og vanskeligheder som kan opstå på langt sigt. Disse kan blive problematiske hvis ikke de underkastes en dyberegående diskussion

DAN: Et højere niveau af velfærd

Behovspyramide2
/
Er vores velfærdssamfund færdigudviklet? Dækker velfærden i dag alle områder? Er vi kommet til et punkt i historien hvor vi er færdige med at videreudvikle samfundet, der det bare gælder om små justeringer af det gældende, og at forsvare det som vi nu engang har skabt? Her præsenteres et uddrag af tankerne fra Metamodernas nye rapport om fremtidens velfærd

SWE: Acceptans! – inte bara tolerans

/
I dagens samhälle eftersträvas tolerans för olikheter. Jag menar att ett ”tolerant” klimat fortfarande är fullt av avstånd och förfrämligande människor emellan. Att tolerera någon är inte detsamma som att med öppet hjärta vilja dem väl och utsträcka sin solidaritet till dem. För att solidariteten ska växa fritt krävs mer än tolerans

New Publication (DAN): Politics for An Alternative Welfare System

Publikation ikon
/
Today Metaooderna publishes a report that serves to provide a basis for the drafting of a new alternative policy on welfare. The document should be seen as a basis for the discussions of the “political laboratories” held by the Danish party The Alternative. Our hope is that this report can stimulate the debate concerning a fundamental reform of the welfare system

5 things that make you metamodern

MM bred logo ny
/
The basic stage theory proposed here is: modernist -> postmodernist -> metamodernist. So don’t skip past postmodernism, that especially goes out to the integral community, because you will end up with a cheap, empty tin version of metamodernism. Here’s a list of five key insights that make you metamodern

SWE: Vad är din förklaring till den negativa räntan?

peter
/
Nu kommer det en intensiv, packad punktlista som först försöker förklara några tankar kring att förstå ekonomin. Sen hugger jag rakt in på det blodiga benet: Negativ ränta i Danmark och Sverige? Vad i hela friden? Hur ska detta förstås?

DAN: Danmarks 9/11 eller 22/7?

PAKISTAN DENMARK CARTOONS PROTEST
/
Så skete det igen. Islamistisk inspirerede gerningsmænd skød og dræbte uskyldige mennesker. Denne gang i lille Danmark. Dette er uden tvivl en umådelig tragisk begivenhed for de dræbtes nære og kære, og noget alle demokratiske mennesker kun kan tage afstand fra. Men hvad værre er, er at angrebene kan have langt værre konsekvenser end at nogle personer har måttet lade livet

DAN: Hvorfor Alternativet er en vinder (på langt sigt) del 3

alt-logo-sandra 1_1
/
Dette er det sidste indlæg i en serie på tre om de institutionelle, organisatoriske og her til sidst strukturelle årsager til at Alternativet er helt ret i tiden. Med strukturelle forhold menes der overordnede udviklingstendenser i samfundet, som kræver visse svar og foranstaltninger, områder Alternativet har tidsvarende og realistiske bud på at imødekomme

DAN: Hvorfor Alternativet er en vinder (på langt sigt) del 2

alt-logo-sandra 2
/
I anledning af at Alternativet snart er opstillingsparat til folketingsvalget, i serien om årsager som gør Alternativet værd at regne med, præsenteres i dag fire organisatoriske forhold i partiet: 1) Procesorienteret, 2) transparens, 3) innovationskraft og 4) transpartielt, som alle lover godt for dets chancer at lykkes i fremtiden

DAN: Hvorfor Alternativet er en vinder (på langt sigt) del 1

alt-logo-sandra 1
/
Alternativet er i modsætning til de fleste andre uetablerede og nystartede politiske partier i Danmark, ved at have samlet nok underskrifter sammen for at blive opstillingsparat. Dette er ret unikt og peger på at der er stærke kræfter på spil, som tyder på at Alternativet, no pun intended, er et troværdigt og lovende alternativ for dansk politik i fremtiden. Her præsenteres fire institutionelle årsager til at partiet lykke

SWE: Tiggeriet – från kritik till lösning

beggar-chooser1
/
Men vi öppnade även dörren på glänt för att diskutera tiggeriet som ett problem något vars omfång kan behöva minskas (inte för att det skulle vara något fel med att tigga i sig, men för att det trots allt påverkar människor känslomässigt negativt). Vad kan vi göra för att minska tiggeriet

DAN: Basisindkomst, ikke bare et spørgsmål om for eller imod

dodgeball_a_true_underdog_story_profilelarge
/
Diskussionen om medborgerløn, eller basisindkomst som det hedder i dag, er her på det seneste atter blusset op. Derfor er det vigtigt at vi allerede nu får debatten ind på ret spor, og gør op med idéen om, at det ikke bare er et spørgsmål om for eller imod. Vigtigere er det at diskutere: I tilfælde af, hvordan så? Og hvis ikke, hvorfor?

SWE: Stans stoltaste tiggare

cool beggar
/
Norge rör sig i riktning mot att förbjuda tiggeriet. Det finns förstås en del argument för att göra så, och det finns en ganska stark (halvt dold) opinion i den riktningen. Sverigedemokraterna driver på på samma riktning. Men är det verkligen en rimlig, demokratisk och rättssäker utveckling? Nej. Vi måste stå upp för vår rätt att tigga!

5 Things Terrorists and Liberal Media Have in Common

charlie killers
/
We see an international civil society defining what is pure and sacred (free press, humor, satire) and impure and unholy (terrorism, fundamentalism, attacks on the free society). But what social realities do these exclamations of moral indignation result in? Perhaps they have undesirable effects. Perhaps even, they have the same as the actions of the terrorists themselve

DAN: Vi er i gang med at afskaffe arbejdet (og det er en god ting)

Happy_Terminator
/
Den teknologiske udvikling er ved at afskaffe de fleste af vores jobs. Så måske vi burde overveje at indrette vores samfund på en måde, som gør det muligt for mennesker at deltage i samfundet på lige fod med andre, også selvom de ikke har et lønarbejde

SWE: Kan invandringsfrågan lösas?

sd
/
Ursäkta omskrivningen. Jag menar alltså att invandringen medför reella problem och att varje person med civilkurage och kritiskt tänkande kan och bör diskutera dessa. Men vad är ett genuint progressivt och medmänskligt svar på invandringsfrågan? Ett sådant svar avvisar både SD:s, KD:s och FP:s svar

DAN: Tomt arbejde og arbejdets rationalitet

moderntimes
/
Arbejdet er det mest centrale i vores økonomi. Det er derfor ikke mærkeligt, at vi er så fokuserede på at alle skal have et arbejde. Det som derimod er mærkeligt, er hvor sjældent vi stiller spørgsmålstegn ved selve arbejdets mål og konsekvenser. Dette indlæg sætter fokus på fænomenet "tomt arbejde" og begrebet "arbejdets rationalitet", og stiller spørgsmålstegn ved, om den kapitalistiske logik er så effektiv, som vi går og tror

Greece and Europe: Why the Left Is Not Enough

Syriza
/
This is the second post on economics, challenging the orthodoxies of the Left critique in our time. It is about another Greek drama, about agony and ecstasy in twelve parts – about why the glimmering hopes of a radical change will not materialize and be met this time around

DAN: Er retsstaten hellig?

/
Hvordan kan det være, at mens de fleste andre dele af vores samfund anses, som noget der kan videreudvikles og reformeres, så er der sjældent forslag om grundlæggende forandringer af vores retssystem, selv i progressive kredse? På mange måder er det som om retsstaten er et helligt ideal, som en gang for alle er færdigudviklet. Hvis man kigger retssystemet nærmere efter i sømmene, ser vi at både vores love, men også de personer som er sat til at varetage dem, på mange måder udgår fra vilkårlige mavefornemmelser og subjektive bedømmelser

SWE: Ge mig bara tre miljarder

tobe-2
/
Det finns all anledning att efterfråga en betydligt djärvare borgerlig politik – en politik som skulle syfta till högkvalitativ tillväxt och att göra Sverige till världsledande forskningsnation med sikte på ett hållbart samhälle. Ibland kan det förnuftiga vara att visa halsen, göra sig sårbar för andras kritik, och satsa

New Publication (DAN): Politics for An Alternative Legal System

Publikation ikon
/
Today Metaooderna publishes a report that serves to provide a basis for the drafting of a new alternative policy on law and justice. The document should be seen as a basis for the discussions of the “political laboratories” held by the Danish party The Alternative. Our hope is that this report can stimulate the debate concerning a fundamental reform of the judicial system

DAN: Piketty og den egocentriske middelklasses trængsler

incomeinequal-1024x440
/
Hvordan kan det være, at Thomas Pikettys "Kapitalen i det 21. århundrede" er blevet så populær netop nu? Hvad er det som gør, at bekymringerne om den stigende ulighed pludselig har spredt sig fra den yderste venstrefløj, til store dele af middelklassen? Og er uligheden primært et økonomisk eller et politisk problem?

Beyond Piketty, Far Beyond

capital_0
/
Thomas Piketty's book Capital in the Twenty-First Century hit the world like a battering ram. The public conclusion: inequality is growing, there is a top 1 % with exponential wealth accumulation, and the middle classes have been outmaneuvered by global capital. The left has gained renewed rhetorical and political legitimacy. But is this a correct reading of Piketty's research?

New publication (SWE): Party of the Future – Social Democracy in the 21st Century

Publikation ikon
/
Welcome to the Social Democracy of the 21st century. In a fresh report Metamoderna offers a new vision for the development of Social Democracy in this century. This entails a broader vision for the development of society. The report has been shared with central actors and thought-leaders in Swedish Social Democracy

DAN: Charlie Hebdo, en sidste kommentar

Logo_Marianne
/
Dette er min afsluttende kommentar til terrorsagen i Paris. Det er en redegørelse for den seneste uges debat, og en kritisk kommentar dertil. Målsætningen er at komme frem til en konklusion, som fører os udover alle diskussioner om ytringsfrihed og forsvar af vores demokratiske frihedsværdier, for at i stedet føre samtalen frem til en bedre forståelse af, og forhåbentlig bedre løsning til, hvordan vi skal gå videre

SWE: Yttrande- vaddå?

original
/
Är det verkligen yttrandefriheten som är hotad, i dessa Charlie Hebdo-tider? Man skulle kunna ställa upp åtminstone två sorters yttrandefrihet. Kanske fler. Diskussionen blir lätt snårig om vi inte skiljer dessa åt. Kritiska röster har höjts när Frankrikes regering demonstrerade för yttrandefriheten med diktatorer

DAN: Kritikken af Alternativet – et tilbageblik

/
Dagens blogindlæg fra min side omhandler den kritik, som blev ført mod Alternativet i de store dagblande ved partiets start. Kritikken var på mange måder både uærlig og argumentatorisk ugyldig. Jeg vil her løfte frem nogle eksempler og vise på hvilke måder argumentationen, eller mangel på samme, ikke holder. Dette er tilbageblik og et lidt længere indlæg fra min side, men jeg synes virkelig det er værd at løfte frem, om intet andet for at vise hvordan man ikke bør argumentere, hvordan sådanne kan imødegås, og påminde os om hvilke allergiske reaktioner et projekt som Alternativet trods alt er i stand til at fremprovokere

Metamodern Art, Culture and Politics

olafur
/
How does metamodernism, an academic study of art and culture, relate to the recent developments in politics seen in Scandinavia and elsewhere, with movements like the Alternative? Indeed, how can we say anything meaningful about the pattern that connects metamodern art, politics and culture?

DAN: Sådan forstår du terroren mod Charlie Hebdo

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-image33694948
/
Der er flere fejltagelser man kan begår, når man forsøger at finde svar på de tragiske begivenheder mod Charlie Hebdo. Mange af dem kan være direkte skadelige. I dette indlæg kan du læse et bud på hvordan man kan gå til værks, hvis man ønsker at skabe en forklaring, som vi kan bruge til at løse problemerne vi står overfor

SWE: Samutvecklingen och framtiden

Continued-Commitment-to-Open-Innovation-Deliver-New-Products-Services-and-Business-Models-Though-Co-Development
/
Den metamoderna ideologin existerar bara på ett ungefär. Den både finns och finns inte - dess gränser är öppna. Den både beskriver och analyserar och pekar på vägar framåt. Framförallt har den råd att bygga på vänligare och medmänskligare principer än de tidigare ideologierna

DAN: Lad os nu ikke bruge Charlie Hebdo forkert

Charlie-Hebdo-Covers-Thumbnail-02
/
En kommentar til den forfejlede håndtering af terrorangrebet mod Charlie Hebdo i vores medier. Som utilsigtet bidrager til de samme negative konsekvenser for vores samfund som selve terrorangrebet

SWE: En centimeter till Sverigedemokraterna

SDopt
/
I förra inlägget nämndes tre berättelser om Sverigedemokraterna. Det finns i princip 1. De är onda, 2. De är folkets hjältar och 3. Det är ett missnöjesparti som beror på andra samhällsproblem. Jag vill ge dessa tre berättelser 90 % fel vardera. Och 10 % rätt

NEWS: Petition for a Swedish Alternative

Alt post
/
We hereby announce that a petition has started for a Swedish sister party to the (Danish) Alternative. The petition is for Swedish citizens and/or residents only, but we appreciate if non-Swedes share the link to the right people

DAN: Alternativet i lyset af et nyt paradigme

/
At de store ideologier er smeltet sammen, kan siges at være et postmoderne samtidsfænomen. Men at gøre sig tanker om, hvad næste ideologi skal blive, er en udtalt metamoderne tendens. Heri udmærker Alternativet sig. Postmodernismens anti-tese er passé, det at udelukkende kritisere, være ”anti” det ene eller andre, altid vide hvad som er galt med samfundet, men aldrig have nogle forslag til hvordan det kan blive bedre, er alle postmoderne tendenser, som vi bør lægge bag os. Nu er det tid til en ny syntese, det faktisk at være for noget, have håb og noget at tro på, at genindføre tanken om fremskridtet og indse at udvikling er mulig

SWE: Sverigedemokraternas berättelser

SD-budskap
/
Det finns några olika berättelser om Sverigedemokraterna och deras frammarsch i svensk politik. Vilken är den bästa berättelsen? Låt oss gå igenom de olika perspektiven och pröva dem mot varandra

DAN: Alternativet som samtidsfænomen

Logo_L_1000x825_72dpi_RGB
/
Hvad er det som gør, at et parti som Alternativet dukker op netop nu? Hvad er det for spørgsmål Alternativet formår at svare på, som de etablerede partier ikke gør? Og hvad er det for forandringer i samfundet, som gør at der lige pludselig findes plads til et parti som Alternativet i Danmark?

New Publication (DAN): Analysis of The Alternative’s party platform

Publikation ikon
/
Today we publish a detailed conceptual and strategic analysis on the Danish party The Alternative's political platform. The document was originally published in collaboration with our friends at the Swedish association Initiativ Samutveckling (Initiative for Co-Development)

Metamodernism, or Agony and Ecstasy in Twelve Parts

/
I want to speak today about something else; about the birth of metamodern political consciousness. For me it is no joke. I want to be vulnerable now to begin with. Later, when I trash intellectuals, score cheap points and rage against the machine, remember that Hanzi Freinacht is only kidding around. Know that I am a vulnerable, bleeding soul just like you

SWE: Alternativet som politisk rörelse

/
Alternativet i Danmark är visst politiskt parti, men ändå också en transpartiell politisk rörelse som har vissa värderingar och som jobbar för att förändra demokratin och politikens innehåll. Hur hänger det ihop egentligen? Svaret på denna fråga ringar in ganska mycket om vad Alternativet är för mig. Jag ska försöka ge min bild av var man faktiskt skulle kunna placera Alternativet på fem olika politiska skalor

DAN: Det lyder bekendt…

metamod2_trans
/
Jeg vil i dette blogindlæg følge op på mit foregående indlæg om, at en overgribende politisk ideologi har etableret sig på tværs af partigrænserne. Jeg vil i dette blogindlæg følge op på mit foregående indlæg om, at en overgribende politisk ideologi har etableret sig på tværs af partigrænserne

SWE: Den gröna socialliberalismens segertåg

Grön socialliberalism
/
Nu kan det inte längre förnekas. Svensk politik styrs inom ramarna för en överordnad metaideologi som heter grön socialliberalism

DAN: Grøn social-liberalisme: Metaideologien som vandt

/
Det kan måske være svært at få øje på i bruset fra den politiske maskines retorik, men ideologisk er der faktisk opnået en udpræget grad af konsensus i dagens politik. Det lader til at vi her godt og vel hundrede år efter indførelsen af det moderne demokrati, nu er nået til vejs ende i en ideologisk kamp, med en vinder som kun udfordres i periferien af det politiske etablissement. Denne ideologiske sejrherre er den grønne social-liberalisme, en ideologi som man i det store hele bliver nødt til at vedkende sig, for overhovedet at blive taget på alvor og få indflydelse

New Publication (SWE): Initiativ Samutveckling – The Creation of a New Kind of Party

Publikation ikon
/
Today we publish a document that can be said to be a precursor to today’s think-tank Metamoderna. This document served as an invitation to co-create a new form of political party that was ideologically close to where the Danish party The Alternative is today

SWE: Vänster katt, höger hund

/
Varför finns det så mycket antagonism i partidebatterna på TV? Det är ganska irriterande och alltfler efterfrågar ett mer uppriktigt samtal som handlar om att skapa förståelse, där det plockas mindre billiga poäng på meningsmotståndarna. En viss mekanism verkar vara i spel. Låt oss kalla den ”höger hund, vänster katt”

DAN: Præsentation: Emil Ejner Friis

mm_start-frame_04
/
Min ambition med bloggen er at sprede mange af de filosofiske og politiske idéer jeg har stiftet bekendtskab de seneste år. Jeg håber også derved at få vigtig feedback, sådan at jeg kan videreudvikle mine idéer og tankevaner. Men frem for alt handler min skribentvirksomhed om at hjælpe til med udviklingen af et bedre og mere bæredygtigt samfund

SWE: Presentation: Daniel Görtz

mm_start-frame_04
/
Därför kämpar jag för att i grunden förändra samhället, med hjärta och hjärna, allvar och lek. Det är bara att vägen inte är rak. Vi behöver varandras intelligens. Vi behöver överraskningarna, undantagen, misstagen, stickspåren. Vi måste samla alla perspektiv, korsbefrukta dem, se världen på nya sätt, handla på nya sätt. Det är med denna ingång jag deltar i det metamoderna äventyret

DAN: Hvad er metamodernisme?

ancient_unknown_memories__node_by_metamodernism-d4aou70
/
Metamodernisme er en fælles betegnelse for de nye tankestrømninger, vi ser antydningen af i dag, og som så småt er i gang med at erstatte de postmoderne idéer, som har domineret filosofien og de progressive politiske bevægelser de seneste 30-40 år

NEWS: Metamoderna launch!

MM post
/
Welcome to Metamoderna. Today Metamoderna launches, a Nordic think-tank, politically based on green social liberalism 2.0 and philosophically founded on the metamodern strands of thought of recent time